Στόχος μας είναι η δημιουργικότητα μας να γίνει λύση για εσάς!

Η Εταιρία παρέχει τον σωστό συνδυασμό προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να υποστηρίξει τους Πελάτες της να αποκτήσουν τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, πλαισιωμένα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς.

Η Εταιρία μας για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, μέσω της μακρόχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και υποδομής της, προσφέρει :

  • Ουσιαστική γνώση και εμπειρία για την επιτυχή ολοκλήρωση πληροφορικών συστημάτων και διαχείρισης έργων.
  • Λογισμικό εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, υποστήριξης και εκπαίδευσης.
  • Tην εξασφάλιση λύσεων υψηλής ποιότητας μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνώς εταιρείες, παραγωγής λογισμικού για την υλοποίηση, κυρίως , ιδιαίτερα σύνθετων έργων πληροφορικής.
  • Τον σχεδιασμό, ανάλυση και κατασκευή λογισμικού εφαρμογών καθώς επίσης την προμήθεια και προσαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού, αναλαμβάνοντας έτσι την συνολική ευθύνη και διασφαλίζοντας την ποιότητα του έργου.
  • Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ως εξουσιοδοτημένο κέντρο παροχής τεχνικής υποστήριξης μεγάλων κατασκευαστών διεθνώς καθώς και την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής.

Παρέχουμε πλήθος δημιουργικών υπηρεσιών, για να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη σας!

Η  Εταιρία μας σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει λύσεις βασισμένες σε προϊόντα και υπηρεσίες Virtualization.

To Virtualization αφορά τεχνολογίες, τεχνικές και προϊόντα που έχουν στόχο το διαχωρισμό των φυσικών χαρακτηριστικών των πόρων που διαθέτει ένα υπολογιστικό σύστημα από τον τρόπο με τον οποίο τα υπόλοιπα συστήματα, οι εφαρμογές και οι τελικοί χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτούς τους πόρους. Οι τεχνολογίες Virtualization έχουν έναν κοινό στόχο, την απλοποίηση της χρήσης σε συνδυασμό με υψηλή διαθεσιμότητα και ευελιξία χωρίς αλλαγή του πραγματικού υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες σε συστήματα υποδομών επιτυγχάνεται σύμπτυξη των φυσικών μονάδων, δημιουργώντας λύσεις που αξιοποιούν δεξαμενές εικονικών μονάδων, περιορίζοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα, εξοικονομώντας ενέργεια και προσφέροντας απρόσκοπτη λειτουργία. Πέραν αυτών αυξάνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τα κόστη και παρέχουν μεγαλύτερη επιστροφή της επένδυσης των υποδομών Πληροφορικής. server κλπ)

 

 

Η Εταιρία μας παρέχει λύσεις σε περιβάλλοντα αποτελούμενα από αποθηκευτικά συστήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή, διατήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας, απλές στη διαχείριση τους και αναπτυσσόμενες ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της επιχείρησης σύμφωνα με την επιθυμητή απόδοση και διαθεσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες λύσεις διαδραματίζουν κρίσιμο και σημαντικό ρόλο για ολόκληρη την πληροφοριακή υποδομή, καθώς οι εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλα τα επίπεδα.

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει ο σχεδιασμός , η υλοποίηση, υποστήριξη και επέκταση κεντρικών λύσεων storage. Η παρεχόμενη λειτουργικότητα απλουστεύει τη διαχείριση της υποδομής, με συνέπεια τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης ενώ ο συνδυασμός οικονομίας και λειτουργικότητας ικανοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους .

 

Στον τομέα της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity ), η Εταιρία μας εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία της υποδομής της επιχείρησης σας, ακόμη και σε περίπτωση ολικής καταστροφής της παραγωγικής εγκατάστασης.

Με άξονα δράσης την υψηλή τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εκτιμάται η υπάρχουσα υποδομή και οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του εκάστοτε πελάτη, ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες λύσεις.

Η μεθοδολογία της Εταιρίας μας, βασισμένη σε συνδυασμό τεχνολογιών των διεθνών κατασκευαστικών οίκων, βοηθά στην απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών και στην εξασφάλιση της συνεχούς ροής των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια άκρως ανταγωνιστική λύση.

Το εξειδικευμένο επιτελείο και οι εμπειρογνώμονες της Εταιρίας μας, σε θέματα Business Continuity , θα μελετήσουν, θα αναλύσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησής σας και θα σχεδιάσουν, προτείνουν και υλοποιήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης των σημερινών αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών σας.

 

Η πιθανότητα κύριων καταστροφών είναι μικρή, αλλά ακόμα και οι μικρές δυσλειτουργίες και ατυχή γεγονότα είναι πιθανόν να έχουν σημαντική επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η Διασφάλιση της επαναφοράς της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης μετά από μερική ή ολική καταστροφή είναι μια σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει όλα τα τμήματα, τα συστήματα και τους πόρους της εταιρίας.

Η Εταιρίας μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης που αφορούν την ανάκαμψη από καταστροφή (Disaster Recovery) προσφέροντας για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, συνολικές λύσεις, μεθοδολογίες υλοποίησης και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός μοντέλου εγρήγορσης, ως άμεση αντίδραση και ανάκαμψη σε ατυχή γεγονότα.

Στόχος μας είναι η βελτίωση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πελατών μας, μέσω της αξιοποίησης του ΙΤ ως ένα ολοκληρωμένου επιχειρηματικού εργαλείου ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των καθημερινών λειτουργιών.

 

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εταιρία σας να αναπτυχθεί!

Δημιουργικές Ιδέες – Καινοτομία – Αίσθηση ευθύνης

Ας Ξεκινήσουμε!